Skip to main content

Lägg till profiler - Knowledgebase / Kompetens / Profiler - WinLas Hjälpcenter

Lägg till profiler

Authors list

Att identifiera vilka GAP som finns bland personalens kompetenser är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet. Med hjälp av riktade profiler blir arbetet att se vilka kompetenser som medarbetare och grupp saknar lättare. Profilen kan antingen kopplas individuellt till medarbetare eller olika grupper, såsom AID-koder eller befattningsgrupper.

Note


För att kunna nyttja profiler i WinLas förutsätts att modulen Kompetens Plus är aktiverad.


Lägg till profil

Förutsatt behörigheter Administrera kompetensinställningar kan Profiler hanteras under Administration. Här listas redan skapade men även nya kan läggas till. Klicka på lägg till och ange namn. Målvärde beskriver hur stor andel av profilen man behöver fylla för att uppnå mål, 100% betyder att man ska uppnå samtliga målvärden för att uppfylla profilen. Beskrivning används generellt enbart av administratör i vyn där samtliga profiler listas.


Lägg till krav, grupper och kopplingar

Profilen byggs därefter upp av Profilkrav. Dessa krav är de kompetenser eller legitimationer som vi önskar mäta på medarbetare. Lägg till krav genom att klicka på Lägg till för att därefter välja vilken kompetens eller legitimation som önskas mäta. Profilkrav är antingen kompetens, lärarlegitimation eller legitimation från Socialstyrelsen.

Kravgrupper kan användas när medarbetaren enbart behöver uppfylla en av utvalda kompetenser. Klicka på Lägg till för att namnge vad kravgruppen, som kommer visas i profilen, ska heta. Lägg därefter till vilka kompetenser som medarbetaren måste ha minst en av för att uppfylla kravet.

När samtliga krav är inställda kan Profilkopplingar göras. Det är dessa som bestämmer vilka grupper av medarbetare som ska ha profilen synlig på sin medarbetarsida. Klicka på Lägg till följt av önskad koppling. Profilen kan riktas mot organisationstillhörighet eller befattningskopplingar. Detta innebär att vi kan rikta profiler mot en viss befattning i en viss del i organisationen vid behov. En bra tumregel när profilkopplingar görs är att medarbetare behöver uppfylla minst en av varje kopplingstyp, i exemplet nedan förvaltning och befattningsgrupp.

Example


I bilden nedan finns en profil bestående av sex profilkrav (kompetenser) riktad till en befattningsgrupp i en särskild del i organisationen (alla undersköterskor på förvaltningen Social omsorg).

Profilen följer kopplingarna

Profiler som använder profilkopplingar följer inte personen, utan de kopplingar som gjorts. Skulle därför en undersköterska byta befattning till lärare, tas profilen i exemplet ovan bort från personsidan för att eventuellt ersättas av en annan. Profiler kan vara personliga, men behöver då läggas på på medarbetarens personsida.

Lägg till profil

Från administrationen nås Profiler där tidigare skapade nås, men även nya kan läggas till. Klicka på lägg till och ange namn. Målvärde beskriver hur stor andel av profilen man behöver fylla för att uppnå mål. Beskrivning kan även läggas till.

Note


Profiler som använder profilkopplingar följer inte personen, utan enbart de kopplingar som gjorts. Skulle därför en undersköterska byta befattning till lärare, tas profilen i exemplet ovan bort från personsidan för att eventuellt ersättas av en annan.

På personsidan kan man ha flera profiler. En chef kan därför både ha en medarbetarprofil och chefsprofil.


Använd kompetensfält som nivåer i profilen

Att visualisera progression eller nivåer i olika kompetenser görs med hjälp av att kombinera kompetensfält och profil. I samband med att kompetens läggs till som profilkrav kan rutan “Använd nivåer” bockas i. Välj därefter önskat fält som ska vara styrande samt önskat målvärde. Profilen utgår nu inte längre att enbart ha kompetensen inte är målet, utan att ha minst det fält-alternativ som angetts som målvärde.

Om målvärde ska kunna ändras individuellt bör Individuellt målvärde aktiveras. Detta innebär att användare, med behörighet att redigera profil för person, kan ändra målvärde för enskilda personer. Exempelvis om en medarbetare önskar högre målvärde än det generellt satta fält-alternativet.


Note


För att profilen ska visa korrekta nivå-värden utifrån kompetensfältet behöver typen “Alternativ” användas samt värde måste finnas hos samtliga alternativ. Du kan läsa mer om det här i artikeln Lägg till kompetensfält


Fick du svar på din fråga?