Skip to main content

Varsellistan - Knowledgebase / Grund/klient / Varsel - WinLas Hjälpcenter

Varsellistan

Authors list

Arbetstagare som uppnått företrädesrätt och vars anställning inte kommer att förlängas, ska meddelas senast en månad innan anställningens utgång. I WinLas finns bra stöd för att hitta dessa arbetstagare, samt ta fram beskedbrev och varselbrev. Det är även enkelt att följa vilka som fått brev och inkommit med en begäran om företrädesrätt.

Varsellistan, hur fungerar den?

Varsellistan är uppbyggd så den fångar både månads- och timanställda vars sista anställda dag är inom vald bevakningsperiod, och som vid anställningens slut har uppnått företrädesrätt. Bevakningsperioden är default inställd av systemförvaltaren men kan vid behov ändras manuellt.

2023-12-07_07-51-23.jpg

För att begränsa urvalet kan varsellistan filtreras på förvaltningsnivå, område eller specifikt arbetsställe om det är en väldigt stor organisation.

2023-12-07_08-01-13.jpg

Om det finns arbetstagare vars anställning upphör inom vald bevakningsperiod, men som har uppnått konverteringsrätt så kommer dessa visas i en påminnelsesruta. Dessa arbetstagare behöver hanteras enligt gällande praxis vad gäller konvertering. Det innebär att de antingen får tillsvidareanställningen de har rätt till, eller så väljer arbetstagaren att tillfälligt avstå sig den rättigheten. Om arbetstagaren tackar nej till sin konvertering är rekommendationen att detta registreras i form av händelsen Tackat nej till konvertering enl 5 § LAS. Händelsen gör att konverteringsdatumet tillfälligt släcks under den tid arbetstagaren valt att avstå, och istället visas nu arbetstagaren på varsellistan och ska hanteras enligt den rutinen.

2023-12-07_08-05-43.jpg

Efter att påminnelserutan stängts visas varsellistan. Uppgifter om arbetstagarens sista anställning, samt sista anställda dag visas i kolumnen Senaste. Kolumnen Varsel talar sedan om när arbetsgivaren senast är skyldig att meddela arbetstagaren om denne inte får fortsatt anställning vid den nuvarande anställningens utgång.

2023-12-07_08-05-43 2.jpg

Kolumnen Typ visar vilken typ av företrädesrätt arbetstagaren har. LAS innebär att arbetstagaren har LAS Allmän företräde, vilket är den starkare formen av företrädesrätt och ger företräde till återanställning till alla lediga typer av tjänster hos arbetsgivaren. Typen SÄV visar att det är LAS SÄV företräde och innebär att arbetstagaren enbart har företrädesrätt till lediga tjänster där anställningsformen är särskild visstidsanställning. För att läsa mer om regelverket kring företrädesrätt se Beräkning av företrädesrätt och konvertering

2023-12-07_08-05-43 1.jpg


Hur går ett varsel för månadsavlönade till?Varsel av timanställda, hur går det till?


Hur registreras en begäran om företrädesrätt?

En begäran om företrädesrätt registreras i WinLas genom en händelse. För mer information om hur detta går till se Händelser på personFick du svar på din fråga?